Jed na hlodavce NORAT G - 5 KG

Profesionální produkt Jed na hlodavce NORAT G - 5 KG

Popis výrobku NORAT G - 5kg

RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK PRO POUŽITÍ POUZE PROFESIONÁLY.

Požerová nástraha pro hubení škodlivých hlodavců – myši domácí a potkana obecného (mláďata i dospělci) – jednorázovým příjmem – uvnitř a vně budov/objektů a jejich těsném okolí za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.

Granule jsou tvořeny směsí cereálií, cukru, proteinů a tuku s přidáním dochucovadel, která zvyšují její konzumaci (palatabilitu). Nástraha představuje velice dobře vyváženou, nicméně však pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je zvláště výhodná v místech, kde se hlodavci živí granulovanými krmivy.

Složení:

 • Účinná látka: 0,005 % brodifacoum (50 mg v 1 kg přípravku)
 • 0,001 % denatonium benzoát
 • hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití

Varování:

 • Může způsobit poškození srážlivosti krve při prodloužené nebo opakované expozici.
 • Může poškodit plod v těle.
 • Pokyny pro bezpečné zacházení:
  • Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  • Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
  • Nevdechujte prach.
  • Používejte ochranné rukavice.
  • Při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum.

Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata (zejména psy, kočky, prasata a drůbež), ale i ptáky a volně žijící zvířata. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místa aplikace.

Přípravek nepoužívejte v místech, kde se manipuluje s potravinami či krmivy, kuchyňským náčiním apod. a může tak dojít ke kontaminaci.

Přípravek nesmí být použit jinak, než jak uvedeno v návodu na použití.

Mechanismus účinku:
Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Nástrahy nevyvolávají obranný reflex.

Návod na použití:

1. Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2. Před použitím přípravku si přečtěte veškeré dostupné informace a řiďte se danými pokyny. Podrobný popis aplikace tohoto rodenticidu profesionály a osobami odborně způsobilými, včetně Obecných pravidel pro použití rodenticidních nástrah, naleznete v příbalovém letáčku uvnitř soudku.

3. Pro zabránění rezistence nepoužívejte střídavě různé antikoagulanty se srovnatelnou nebo slabší účinností nebo aplikujete jiný typ rodenticidu (voskované granule Norat ATG, voskované maxi granule Norat H, nebo zrní, pastu, bloky).

Upozornění:
Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

Dávkování:

 • Potkan obecný (mláďata i dospělci): 10–60 g
 • Myš domácí (mláďata i dospělci): 5–20 g

Bezpečnostní opatření:

 • Při práci s rodenticidem NORAT G není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, EN374 rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.
 • Příznaky otravy a první pomoc: Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.
 • První pomoc:
  • Při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledat lékařské ošetření.
  • Při zasažení očí: Udržte víčka roztažená a vymývejte proudem čisté vody po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařské ošetření.
  • Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte zasažené místo vodou a mýdlem.
  • Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se. Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. antidotem proti působení brodifacoumu je vitamin K1. Jeho dávku určí lékař nebo veterinář.

Skladování přípravku:

 • NORAT G se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejatý zápach by mohl působit repelentně na hlodavce. Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem a vlhkem.
 • Přípravek je hořlavý. Eventuální požár se likviduje hasební pěnou, práškem, eventuelně pískem nebo zeminou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování pro ochlazení materiálu v blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. Skladujte v suchu a dobře větratelném uzamčeném místě a při teplotě +5 až +35°C.


Důležité upozornění:

 • Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo zplodin.
 • Likvidace obalů: prázdné plastové soudky a polyethylenové sáčky (po důkladném vyklepání) lze likvidovat v komunálním odpadu.
 • Doba použitelnosti: minimálně 2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ.

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

 • H373: Může způsobit poškození orgánů – krev – při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260: Nevdechujte prach.
 • P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • 501: Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

Parametry produktu NORAT G - 5kg

Balení: 5kg

Jed na hlodavce NORAT G - 5 KG

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0259 Profesionální produkt

STORM ULTRA SECURE - 3kg

Vysoce účinná požerová nástraha ve formě bloků k hubení škodlivých hlodavců(myš domácí,…

1 332 Kč
KRE0276

Jed na hlodavce Norat zrní – 140 g

 Požerová nástraha k hubení myší domácích, potkanů a krys ve formě zrní.  Účinná…

67 Kč
KRE0309 Profesionální produkt Doporučujeme

Jed SELONTRA 3 kg na myši, potkany a krysy

Selontra® je zcela nový, revoluční produkt k hubení hlodavců s unikátním účinkem. Výhody …

1 997 Kč
KRE0334

Jed na hlodavce NORAT 25 G - 7x20g

Růžové granule jsou tvořeny ze směsí cereálií, cukru a tuku s přidáním ochucovadel.…

73 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0102

Plastová deratizační stanička –⁠ krmítko Dual Bait Box

  Plastová deratizační stanička - krmítko pro potkany a myši je vyrobeno z odolného…

91 Kč
KRE0103

Plastová deratizační stanička Coral

Plastová deratizační stanička Coral v černé barvě, ideální pro použití u zdí, pod…

79 Kč
KRE0270 Doporučujeme

Plastové deratizační krmítko - tunel

 Plastové deratizační krmítko - tunel je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, odolného…

77 Kč
BB

Plastová deratizační stanička - krmítko pro myši

Plastová deratizační stanička - krmítko pro myši Deratizační staničky – krmítka ochrání…

23 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.