Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g proti hmyzu

Popis výrobku Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g

Dýmovnice Dobol Fumigator je fumigační insekticid, který funguje na principu plynování neboli fumigace. Plynování se aktivuje vodou, kdy dojde k uvolňování suchého kouře obsahující jemně rozptýlené částečky aktivní látky. Použití fumigátoru se nejvíce doporučuje v uzavřených prostorách, kde je obtížné použití běžných insekticidních prostředků např. u velkých výrobních halách. 

Mezi velkou výhodou fumigátoru patří rozšířené spektrum hmyzu, na které lze fumigátor použít. V naší nabídce naleznete také fumigátor pro držitele živnostenské oprávnění Cytrol Super SG se silnější aktivní látkou (7,5 g cypermethrin a 2,5 g piperonylbutoxid), která se aktivuje zapálením speciální prskavky.

Pokud je pro vás způsob plynování nevhodný, doporučujeme inovativní přípravek Provecta 1 l, který se též hodí na likvidací více druhů hmyzu v hůře přístupných místech.

Jaké škůdce Dýmovnice Dobol Fumigator účinně likviduje?

Dýmovnice je skvělým pomocníkem na létavý hmyz (mouchy, komáři, prachoví roztoči), ale i lezoucí hmyz (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci). 

Působení 10 g fumigátoru na lezoucí hmyz odpovídá 25–⁠65 m3 (10–⁠25 m²) a létavý hmyz na 90–⁠170 m3 (35–⁠70 m²).

Kde lze dýmovnici použít?

Přípravek Dobol Fumigator je určen pro použití pouze ve vnitřních prostorách. Lze aplikovat ve výrobních halách, silech s organickým materiálem, kostelích, muzeích, archivech či knihovnách. 

Výhody fumigátoru

  • vhodné pro velké uzavřené plochy, kde jsou škůdci hůře dostupné pro běžné insekticidní postřiky a přípravky
  • účinné na létavý i lezoucí hmyz
  • rychlý nástup účinku
  • efektivní forma dezinsekce
  • insekticidní dým pronikají do všech zákoutí a škvír
  • široký dosah účinku

Jak Dýmovnici Dobol Fumigator aplikovat?

Prvně z prostoru, kde se chystáte fumigátor použít, odstraňte květiny, zvířata a potraviny. Dále zaizolujte okna, dveře včetně klíčových dírek či jiná místa, jako ochranu před únikem kouře. 

Následně odstraňte hliníkový kryt z plastové dózy, kde je umístěna dýmovnice zabalená ještě v jednom hliníkovém obalu. Vyjměte dýmovnici z plastového obalu a ten naplňte vodou po označenou rysku. Z dýmovnice vyjměte hliníkový obal a umístěte dýmovnici do plastové dózy naplněné vodou tak, aby červená strana dýmovnice byla nahoře. Urychleně opusťte prostor. 

Po několika minutách dojde k aktivaci kouře, který se rozšíří v celé místnosti. Po minimálně 4 hodinách místnost důkladně vyvětrejte. S dýmovnici nemanipulujte jinak, než je předepsáno v pokynech!

Dýmovnice Dobol Fumigator neúčinkuje na vajíčka škůdců (nepohyblivá stádia), proto doporučujeme aplikaci zopakovat podle vývojového stádia škůdce (tzn. v době po vylíhnutí vajíček).

Pozor na vysoké teploty! Při teplotě 25 °C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 °C.

Návod k použití

Složení

Přípravek Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g obsahuje 7,2 % (hmotn. procent) cyfenothrinu.

Bezpečností pokyny

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P303+P361+P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 Při zasažení: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P309+P311 Při expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

P304+P341 Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P301+P330+P331 Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

P391 Uniklý produkt seberte.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.

První pomoc

Při nadýchání: Zajistěte přívod čerstvého vzduchu, udržujte v teple a v klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při nepravidelném dechu nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. 

Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. 

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned se poradit s lékařem. 

Při požití: Vypláchnout ústa a bohatě zapíjet vodou. Nevyvolávejte zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 

Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g proti hmyzu

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.