PROVECTA 1l

Doporučujeme Novinka PROVECTA 1l
PROVECTA 1l

Popis výrobku PROVECTA 1l

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole – fyzické imobilizaci odolných populací škůdců v těžko dostupných místech.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provecta je doporučena k použití v ředění pouze s vodou jako přípravek fungující přes vnější imobilizaci škůdců přebývajících v těžko dostupných místech, kde použití konvenčních insekticidů podléhá omezením.

Provecta může být používána v potravinářském průmyslu, protože nemá reziduální efekt a nemá ochrannou lhůtu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přípravek doporučovaný jako přídavek do insekticidů používaných k likvidaci odolných škůdců, přebývajících v těžko dostupných místech např. štěnice domácí

Zajišťuje zvýšené vystavení hmyzu na působení insekticidu spojením fyzického účinku Provecty a neurotoxického působení insekticidu. 

Zajišťuje zvýšení dostupnosti biologicky aktivní látky insekticidu a její rovnoměrnou depozici na ploše.

PRACOVNÍ KAPALINA ( PROVECTA + VODA)

  • ŠTĚNICE DOMÁCÍ - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Přípravek je třeba používat ve všech místech výskytu hmyzu, především v místech shromažďovaní hmyzu (např. matrace, postelové rámy, čela postele, čalouněný nábytek). Zvláštní pozornost je třeba věnovat štěrbinám a prasklinám. Další zásah je třeba provést po 21 dnech, ale ne později než po 28 dnech od prvního zásahu, s ohledem na vývojový cyklus štěnice domácí, trvající cca 40 dnů. V místech, kde teplota překračuje 30°C, je potřeba zopakovat zásah po 14 dnech od první aplikace nebo ve chvíli zaregistrování opětovného vzrůstu populace.

  • Lezoucí hmyz (ŠVÁBOVITÝ HMYZ -  Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Blatta lateralis, MRAVENCI) a PAVOUKOVCI

Švábovitý hmyz, lezoucí hmyz a pavoukovci - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Mravenci - Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Zásah je třeba zopakovat v případě zjištění výskytu škůdců.

  • Potravinoví škůdci (Ephestia kuehniella, Plodia spp.)

Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního motorového postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 45-60 mikronu.

Aplikovat lokálně zároveň na létající hmyz i na hmyz shromažďující se na stěnách.

  • Létající hmyz – venkovní zásah (komáři)

Koncentrace - 0.15%

1.5ML + 1L H2O

Přípravek používat v místech shromažďování komárů (křoví apod.) pomocí postřikovače (LV) -doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Neměla by být překročena koncentrace 0,15% v případě použití na hmyz, který přebývá na rostlinách, protože to může způsobit poškození rostlin (fytotoxický efekt).

  • Létající hmyz – zásah v místnostech (mouchy, komáři)

Mouchy - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Komáři - Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Doporučuje se provádět zásah ve večerních hodinách, kdy se většina hmyzu zdržuje na stěnách. Zásah je třeba zopakovat v případě zjištění výskytu škůdců. POZOR! Nedoporučuje se používaní přípravku bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

Přídavek do insekticidů

(Provecta + pracovní roztok insekticidu)

Koncentrace 0,1% - 0,2%

(1ML/1L pracovního roztoku insekticidu)

Po přípravě pracovního roztoku insekticidu je třeba dodat určené množství přípravku Provecta. Před použitím protřepat nebo dobře promíchat.

Přípravek Provecta je třeba používat se zvláštní opatrností při nanášení na plochy, které jsou náchylné na skvrny. Před samotným zásahem se doporučuje nanést menší množství přípravku v méně viditelném místě pro zjištění eventuálního vlivu na plochu.

0.1%

1ml + 1 l

٭0.1%  mírné zamoření

0.2%

2ml + 1 l

٭0.2% vysoké zamoření

 

Složka směsi určující klasifikaci:

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

bezpečnostní pokyny ٭:                                ٭ pro koncentrát

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

V PŘÍPADĚ PŘETRVÁVÁNÍ DRÁŽDIVÉHO ÚČINKU NA OČI:

Vyhledat radu/ kontaktovat očního lékaře.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Signální slovo: Varovaní

PROVECTA 1l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Zářivka 15 W

Zářivka 15 W

212 Kč

Živolovná past oboustranná na myši a potkany

Živolovná past oboustranná Tato živolovná past oboustranná je ideálním produktem pro…

635 Kč
Sleva -5% Novinka

Ruční postřikovač MESTO PROFI PLUS - 5L

dokonalá kvalita zpracování profesionální čerpadlo s kovovým táhlem pístu stabilní…

2 739 Kč 2 602 Kč

Naposledy navštívené produkty

Profesionální produkt Doporučujeme

Insekticid ASPERMET 200 EC 1l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k postřiku…

1 522 Kč
Profesionální produkt

Insekticid CIMEX-OUT, 0,5l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou. Přípravek s…

1 977 Kč
Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

KAFAR 600 EC 1l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Přípravek s kontaktním a…

2 940 Kč
Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Přihlaste se ke slevám

Posíláme akční sezónní nabídky, které oceníte.

Potřebujete radu?

Mgr. Miloš Krejsa
Gabriela Monika Krejsová

+420 777 586 042, +420 602 486 042

info@krejsashop.cz

V oboru DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) se pohybujeme od roku 1996. Setkáváte se s námi již více jak 20 let. Identifikujete nás pod značkou KREJSA, dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Naši maloobchodní a velkoobchodní činnost identifikujete pod značkou KREJSA, e-shop, poradenství, obchod. Specializujeme se na prodej, distribuci a dovoz kvalitních produktů, přípravků a prostředků určených pro boj proti škůdcům.

Atlas škůdců

Právě zde najdete přehledně seřazené nejčastější druhy škůdců z oblasti hmyzu, ptáků i savců.

Vyberte typ škůdce: