Postřik proti plísním INPORO Pro Mimozin HP - 50 ml

Doporučujeme Novinka Postřik proti plísním INPORO Pro Mimozin HP - 50 ml

Popis výrobku Postřik proti plísním INPORO Pro Mimozin HP - 50 ml

Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku a molybdenu pro postřik nebo zálivku rostlin.

Obsahuje:

 • zinek (Zn) 1,95 %
 • molybden (Mo) 0,05 %
 • dále navíc obsahuje extrakt ze stromu Mimosa tenuiflora (Citlivka)

Jak účinkuje?:

 • přípravek (korektor) na přírodní bázi
 • aplikace postřikem ovocných stromů, révy, jahodníků, zeleniny, okrasných rostlin před výskytem padlí, plísně šedé, alternáriových skvrnitostí, antraknóz nebo bakteriálních chorob (suchá skvrnitost listů peckovin, aj.)
 • aplikaci zálivkou jahodníků, kořenové zeleniny, mladých výsevů zeleniny před výskytem půdních chorob (fuzária, verticilia, sclerotinia, phytia, rhizoctonia, aj.)
 • zvyšuje odolnost rostlin
 • doplnění zinku a molybdenu do půdy

Pro jaké rostliny je registrován?:

 • vhodný pro všechny rostliny
 • zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně aj.)
 • jahody a drobné ovoce (angrešt, rybíz, ostružiník, aj.)
 • ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
 • réva vinná
 • okrasné rostliny a dřeviny

Jak jej použít?:

 • postřikem (hlavní použití) v dávce 25-50 ml / 10 l vody, opakovat každých 7-15 dní
 • event. zálivkou v dávce 20-30 ml / 100 m, tj. 2-3 ml / 10 m2, množství vody si zvolte podle svých zkušeností, kolik vody spotřebujete na danou plochu (dávka na plochu)

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H315: Dráždí kůži.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P501: Odstraňte obsah/obal do místa sběru odpadu.
 • P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P303+P361+P353+P310: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Korektor. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Postřik proti plísním INPORO Pro Mimozin HP - 50 ml

*
*
*

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.