Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Doporučujeme Novinka Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Popis výrobku Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů, muchniček, a také k hubení lezoucího hmyzu, zejména švábů, pavouků, štěnic, blech, klíšťat, rybenek a dalšího lezoucího hmyzu.

Způsob použití, dávkování, doba působení:

Charakteristickým znakem přípravku je samočinné, úplné vyprázdnění obsahu balení a vyplnění prostoru místnosti aerosolem. Toto řešení umožňuje provádějícímu bezpečně opustit místnost v době aplikace, což je klíčové pro jeho bezpečnost a ochranu zdraví.

Přípravek je účinný po 15 minutách od použití u létajícího hmyzu.

Přípravek je účinný po 30 minutách od použití u lezoucího hmyzu.

Účinnost přípravku přetrvává po dobu 24 hodin.  

Před použitím je nutné vynést nebo zajistit akvária, terária a klece se zvířaty, a vynést nebo přikrýt potraviny a nádobí na potraviny. Během aplikace se v místnosti nemůžou zdržovat jiné osoby nebo zvířata. 

Složení přípravku 4Insekt Bomb

obsahuje účinné látky:

 • Cypermetrin (0,50 g / 100 g), Tetrametrin (0,20 g / 100 g), Geraniol (0,01 g / 100 g). 

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H222: Extrémně hořlavý aerosol
 • H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření během aplikace.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecně:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

 • P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P261: Zamezte vdechování mlhy, par, aerosolů.
 • P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.

Reakce:

 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Skladování:

 • P411: Skladujte při teplotě nepřesahující 30ºC.

Odstraňování:

 • P501: Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0299

Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g proti hmyzu

Dýmovnice Dobol Fumigator likviduje hmyz inovativní plynovou metodou neboli fumigací.…

393 Kč
KRE0310

Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g proti hmyzu

Dýmovnice Dobol Fumigator je fumigační insekticid, který funguje na principu plynování…

254 Kč
8044

DIN lišta pro uchycení generátoru elektrického ohradníku, 200 mm

DIN lišta fencee 200 pro snadné upevnění generátoru elektrického ohradníku na zeď. …

348 Kč
8199

Sada s ohradníkovou elektrickou sítí pro ovce, kozy – vchodová branka 105 cm k síti – síťový zdroj

Kompletní sada elektrického ohradníku se sítí určená především pro ovce,kozy a prase…

6 949 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.