Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Doporučujeme Novinka Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Popis výrobku Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů, muchniček, a také k hubení lezoucího hmyzu, zejména švábů, pavouků, štěnic, blech, klíšťat, rybenek a dalšího lezoucího hmyzu.

Způsob použití, dávkování, doba působení:

Charakteristickým znakem přípravku je samočinné, úplné vyprázdnění obsahu balení a vyplnění prostoru místnosti aerosolem. Toto řešení umožňuje provádějícímu bezpečně opustit místnost v době aplikace, což je klíčové pro jeho bezpečnost a ochranu zdraví.

Přípravek je účinný po 15 minutách od použití u létajícího hmyzu.

Přípravek je účinný po 30 minutách od použití u lezoucího hmyzu.

Účinnost přípravku přetrvává po dobu 24 hodin.  

Před použitím je nutné vynést nebo zajistit akvária, terária a klece se zvířaty, a vynést nebo přikrýt potraviny a nádobí na potraviny. Během aplikace se v místnosti nemůžou zdržovat jiné osoby nebo zvířata. 

Složení přípravku 4Insekt Bomb

obsahuje účinné látky:

 • Cypermetrin (0,50 g / 100 g), Tetrametrin (0,20 g / 100 g), Geraniol (0,01 g / 100 g). 

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H222: Extrémně hořlavý aerosol
 • H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 • H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Dodržujte veškerá bezpečnostní opatření během aplikace.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecně:

 • P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

 • P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P261: Zamezte vdechování mlhy, par, aerosolů.
 • P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.

Reakce:

 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Skladování:

 • P411: Skladujte při teplotě nepřesahující 30ºC.

Odstraňování:

 • P501: Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0299

Dýmovnice Dobol Fumigator 20 g proti hmyzu

Dýmovnice Dobol Fumigator likviduje hmyz inovativní plynovou metodou neboli fumigací.…

393 Kč
KRE0310

Dýmovnice Dobol Fumigator 10 g proti hmyzu

Dýmovnice Dobol Fumigator je fumigační insekticid, který funguje na principu plynování…

254 Kč
8341

Ocelový drát pro elektrický ohradník, průměr 1,6 mm, pozinkovaný, délka 200 m

Robustní pozinkovaný ocelový drát určený pro dlouhé, trvalé ohrady.  Vhodný pro skot,…

280 Kč
14-02-17

Světelný elektrický lapač hmyzu PR1 × 36, IP 44

Spolehlivé zařízení pro kontrolu hmyzu. Láká prostřednictvím fluorescenčních aktinických…

6 413 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.