PROVECTA 100ml

Doporučujeme Novinka PROVECTA 100ml
PROVECTA 100ml

Popis výrobku PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole – fyzické imobilizaci odolných populací škůdců v těžko dostupných místech.


Provecta je doporučena k použití v ředění pouze s vodou jako přípravek fungující přes vnější imobilizaci škůdců přebývajících v těžko dostupných místech, kde použití konvenčních insekticidů podléhá omezením.

Provecta může být používána v potravinářském průmyslu, protože nemá reziduální efekt a nemá ochrannou lhůtu.


Přípravek doporučovaný jako přídavek do insekticidů používaných k likvidaci odolných škůdců, přebývajících v těžko dostupných místech např. štěnice domácí

Zajišťuje zvýšené vystavení hmyzu na působení insekticidu spojením fyzického účinku Provecty a neurotoxického působení insekticidu. 

Zajišťuje zvýšení dostupnosti biologicky aktivní látky insekticidu a její rovnoměrnou depozici na ploše.

PRACOVNÍ KAPALINA ( PROVECTA + VODA)

  • ŠTĚNICE DOMÁCÍ - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Přípravek je třeba používat ve všech místech výskytu hmyzu, především v místech shromažďovaní hmyzu (např. matrace, postelové rámy, čela postele, čalouněný nábytek). Zvláštní pozornost je třeba věnovat štěrbinám a prasklinám. Další zásah je třeba provést po 21 dnech, ale ne později než po 28 dnech od prvního zásahu, s ohledem na vývojový cyklus štěnice domácí, trvající cca 40 dnů. V místech, kde teplota překračuje 30°C, je potřeba zopakovat zásah po 14 dnech od první aplikace nebo ve chvíli zaregistrování opětovného vzrůstu populace.

  • Lezoucí hmyz (ŠVÁBOVITÝ HMYZ -  Blattella germanica, Periplaneta americana, Blatta orientalis, Blatta lateralis, MRAVENCI) a PAVOUKOVCI

Švábovitý hmyz, lezoucí hmyz a pavoukovci - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Mravenci - Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Zásah je třeba zopakovat v případě zjištění výskytu škůdců.

  • Potravinoví škůdci (Ephestia kuehniella, Plodia spp.)

Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního motorového postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 45-60 mikronu.

Aplikovat lokálně zároveň na létající hmyz i na hmyz shromažďující se na stěnách.

  • Létající hmyz – venkovní zásah (komáři)

Koncentrace - 0.15%

1.5ML + 1L H2O

Přípravek používat v místech shromažďování komárů (křoví apod.) pomocí postřikovače (LV) -doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Neměla by být překročena koncentrace 0,15% v případě použití na hmyz, který přebývá na rostlinách, protože to může způsobit poškození rostlin (fytotoxický efekt).

  • Létající hmyz – zásah v místnostech (mouchy, komáři)

Mouchy - Koncentrace 2.0%

20ML + 1L H2O

Komáři - Koncentrace 1.0%

10ML + 1L H2O

Přípravek aplikovat bezprostředně na hmyz pomoci univerzálního postřikovače (LV) – doporučená velikost kapének: 80-120 mikronu.

Doporučuje se provádět zásah ve večerních hodinách, kdy se většina hmyzu zdržuje na stěnách. Zásah je třeba zopakovat v případě zjištění výskytu škůdců. POZOR! Nedoporučuje se používaní přípravku bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

Přídavek do insekticidů

(Provecta + pracovní roztok insekticidu)

Koncentrace 0,1% - 0,2%

(1ML/1L pracovního roztoku insekticidu)

Po přípravě pracovního roztoku insekticidu je třeba dodat určené množství přípravku Provecta. Před použitím protřepat nebo dobře promíchat.

Přípravek Provecta je třeba používat se zvláštní opatrností při nanášení na plochy, které jsou náchylné na skvrny. Před samotným zásahem se doporučuje nanést menší množství přípravku v méně viditelném místě pro zjištění eventuálního vlivu na plochu.

0.1%

1ml + 1 l

٭0.1%  mírné zamoření

0.2%

2ml + 1 l

٭0.2% vysoké zamoření

 

Složka směsi určující klasifikaci:

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

bezpečnostní pokyny ٭:                                ٭ pro koncentrát

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

V PŘÍPADĚ PŘETRVÁVÁNÍ DRÁŽDIVÉHO ÚČINKU NA OČI:

Vyhledat radu/ kontaktovat očního lékaře.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Signální slovo: Varovaní

PROVECTA 100ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

Doporučujeme Novinka

PROVECTA 1l

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na…

3 279 Kč

Zářivka UV-A 22W kruhová

Patice: G10Q Výrobce: Sylvania / Philips

654 Kč

Deratizační krmítko na potkany, kompaktní, černé

Deratizační krmítko na potkany s možností hospodárného a bezpečného používání jak v…

87 Kč

Lepová plocha do lapačů hmyzu 600x366 žlutá

Lepová plocha do světelných lapačů hmyzu 600x366 žlutá  

194 Kč

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

PROVECTA 1l

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na…

3 279 Kč
Doporučujeme Novinka

ELEKTRICKÝ 5l ULV ROSIČ/FOGGER AIROFOG U260 PRO DEZINFEKCI A ČIŠTĚNÍ

ULV rosič/fogger Airofog U260 je zařízení pro aplikaci studené mlhy s objemem nádrže 5…

14 710 Kč
Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.