Insekticid PROPAL HERKULES S 300ml

Popis výrobku Insekticid PROPAL HERKULES S 300ml

Aerosolový insekticidní přípravek určený k hubení veškerého lezoucího hmyzu v místnostech. Díky vysoké koncentraci účinných látek zajišťuje okamžité usmrcení škůdce. Velkou výhodou přípravku je praktické balení se speciální prodlužovací trubičkou, díky které dokážete přípravek aplikovat i v těžce přístupných místech. Preparát PROPAL HERKULES S je dostupný v balení 300 ml, nebo ve výhodném balení 5+1 zdarma.

Proti kterým škůdcům lze insekticid použít

PROPAL HERKULES S je účinný proti nejrůznějším druhům hmyzu včetně rusů, švábů, blech, štěnic, mravenců farao, rybenek, vos, much a komárů. Plánujete-li hubit vosy a sršně, doporučujeme zvolit PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně), který je oproti standardní verzi obohacen o speciální ventil a trysku umožňující hubení v hnízdech ze vzdálenosti několika metrů.

Výjimečné vlastnosti přípravku PROPAL HERKULES S

 • finančně nenáročná ochrana proti škůdcům
 • variabilní využití
 • vysoká koncentrace účinných látek
 • praktické balení ve spreji
 • eliminuje také létající hmyz

Kde lze PROPAL HERKULES S aplikovat

Preparát je primárně určen k aplikaci ve vnitřních prostorách. Díky speciální prodlužovací trubičce lze bezpečně aplikovat i na těžce přístupná místa. Využít jej můžete v zemědělských, skladových, ale i obytných prostorách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních doporučení

Jak pomocí insekticidu PROPAL HERKULES S hubit hmyz

Před aplikací si přečtěte veškeré informace na etiketě preparátu. Chcete-li dosáhnout kýženého účinku, věnujte zvýšenou pozornost veškerým bezpečnostním opatřením. 

Hubení škůdců na odkrytých místech

 • nádobu s preparátem protřepte a následně sundejte ochranné víčko
 • nasměrujte ústí trysky na místo, které má být ošetřeno
 • zmáčkněte trysku a ze vzdálenosti 20–30 cm aplikujte proud aerosolu do okamžiku mírného zvlhčení ošetřovaného povrchu
 • zvlášť pečlivě postříkejte podlahové lišty, spodní části stěn, škvíry, praskliny, prostupy trubek, vodičů a vzduchotechnických tahů, zadní části nábytku a obrazů, digestoře, místa za skříňkami dřezů, vanami pračkami apod.
 • postřik aplikujte formou bariéry 10–20 cm od hmyzem napadených míst tak, aby byl lezoucí hmyz nucen přijít s přípravkem do styku
 • po zákroku místnost pečlivě vyvětrejte

Hubení škůdců v těžce přístupných místech

 • nádobu s preparátem protřepte a následně sundejte ochranné víčko
 • k obalu přiloženou prodlužovací trubičku zastrčte do otvoru rozprašovací trysky
 • ústí trubičky přiložte k místům za obložením, tapetami, podlahovými lištami, obrazy, nábytkem, skříňkami dřezů, vanami, pračkami, ledničkami apod.
 • zmáčkněte trysku a aplikujte přípravek na místo, které má být ošetřeno
 • pro zvlášť intenzivní účinek postříkejte také podlahové lišty a spodní části stěn
 • po zákroku místnost pečlivě vyvětrejte

Složení insekticidního přípravku

Přípravek obsahuje na 1 litr 10,2 g účinné látky cifenotrin (koncentrace 1,2 %) a 3,4 g účinné látky d-tetrametrin (koncentrace 0,4 %).

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 • zamezte styku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • neukládejte a nepoužívejte výrobek při teplotách nad 30°C
 • zamezte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • v případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • v případě vylití zasypte kontaminované místo pískem nebo jiným sorpčním materiálem a vše seberte do těsné popsané nádoby spolu s návodem na zneškodnění dle místních předpisů
 • zamezte úniku přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod
 • je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnostní:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout,

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecné:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Provence:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Skladování:

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Odstranění:

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.

 

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě kontaktu kůže a preparátu okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid PROPAL HERKULES S 300ml

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

4Insekt Bomb - 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech – hlavně much, komárů,…

303 Kč
KRE0345 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Goliath Gel New 30 g

Insekticidní gelová návnada pro hubení švábů ve veřejné hygieně připravená k použití (RTU…

1 331 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.