Insekticid PROPAL HERKULES S, Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid PROPAL HERKULES S, Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce účinný insekticid ve formě aerosolu. Přípravek PROPAL HERKULES S je vhodný k likvidaci veškerého lezoucího hmyzu v místnostech. Obsahuje vysoký podíl účinných látek, které způsobují okamžité usmrcení škůdce. Benefitem přípravku je také praktické balení, jehož součástí je speciální prodlužovací trubička. Tu využijete zejména při aplikaci na těžko přístupných místech. Insekticidní přípravek PROPAL HERKULES S je kromě výhodné akce 5+1 zdarma k dostání také v samostatném balení 300 ml.

Které škůdce PROPAL HERKULES S účinně likviduje

Insekticidní přípravek PROPAL HERKULES S je ideální volbou k hubení rusůšvábůblechštěnicmravenců faraorybenek, much a komárů. Pokud potřebujete zlikvidovat vosy a sršně, doporučujeme zakoupit PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně), který je oproti standardní verzi vybaven speciálním ventilem a tryskou, které umožňují hubení v hnízdech ze vzdálenosti několika metrů.  

Přední vlastnosti insekticidu PROPAL HERKULES S

 • finančně nenáročná ochrana proti škůdcům
 • hubí také létající hmyz
 • díky praktickému balení ve spreji připraven k okamžitému použití
 • různorodé využití
 • vysoká koncentrace účinných látek

Kde lze přípravek aplikovat

Insekticid PROPAL HERKULES S je primárně určen k aplikaci ve vnitřních prostorách. Díky speciální prodlužovací trubičce lze bezpečně aplikovat i na těžce přístupná místa. Využít jej můžete v zemědělských, skladových, ale i obytných prostorách. Ať už budete přípravek používat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních doporučení

Jak pomocí insekticidního přípravku PROPAL HERKULES S zlikvidovat hmyz

Před aplikací si přečtěte veškeré informace na etiketě preparátu. Chcete-li dosáhnout kýženého účinku, věnujte zvýšenou pozornost veškerým bezpečnostním opatřením. 

Hubení škůdců na odkrytých místech

 • nádobu s preparátem protřepte a následně sundejte ochranné víčko
 • nasměrujte ústí trysky na místo, které má být ošetřeno
 • zmáčkněte trysku a ze vzdálenosti 20–30 cm aplikujte proud aerosolu do okamžiku mírného zvlhčení ošetřovaného povrchu
 • zvlášť pečlivě postříkejte podlahové lišty, spodní části stěn, škvíry, praskliny, prostupy trubek, vodičů a vzduchotechnických tahů, zadní části nábytku a obrazů, digestoře, místa za skříňkami dřezů, vanami pračkami apod.
 • postřik aplikujte formou bariéry 10–20 cm od hmyzem napadených míst tak, aby byl lezoucí hmyz nucen přijít s přípravkem do styku
 • po zákroku místnost pečlivě vyvětrejte

Hubení škůdců v těžce přístupných místech

 • nádobu s preparátem protřepte a následně sundejte ochranné víčko
 • k obalu přiloženou prodlužovací trubičku zastrčte do otvoru rozprašovací trysky
 • ústí trubičky přiložte k místům za obložením, tapetami, podlahovými lištami, obrazy, nábytkem, skříňkami dřezů, vanami, pračkami, ledničkami apod.
 • zmáčkněte trysku a aplikujte přípravek na místo, které má být ošetřeno
 • pro zvlášť intenzivní účinek postříkejte také podlahové lišty a spodní části stěn
 • po zákroku místnost pečlivě vyvětrejte

Složení

Přípravek obsahuje na 1 litr 10,2 g účinné látky cifenotrin (koncentrace 1,2 %) a 3,4 g účinné látky d-tetrametrin (koncentrace 0,4 %).

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 • zamezte styku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • neukládejte a nepoužívejte výrobek při teplotách nad 30°C
 • zamezte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • v případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • v případě vylití zasypte kontaminované místo pískem nebo jiným sorpčním materiálem a vše seberte do těsné popsané nádoby spolu s návodem na zneškodnění dle místních předpisů
 • zamezte úniku přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod
 • je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnostní:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout,

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě kontaktu kůže a preparátu okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid PROPAL HERKULES S, Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

4Ants - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu, určený pro hubení mravenců rodu Lasius …

941 Kč
Profesionální produkt Doporučujeme

SELONTRA 3kg

Selontra® je zcela nový, revoluční produkt k hubení hlodavců s unikátním účinkem. …

1 851 Kč
Doporučujeme Novinka

ELEKTRICKÝ 5l ULV ROSIČ/FOGGER AIROFOG U260 PRO DEZINFEKCI A ČIŠTĚNÍ

ULV rosič/fogger Airofog U260 je zařízení pro aplikaci studené mlhy s objemem nádrže 5…

14 710 Kč
Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.