Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Profesionální produkt Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Popis výrobku Insekticid CIMEX-OUT, 0,5l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou. Preparát s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a ochraně potravin. Cimex-Out je dostupný v jednotlivém balení o objemu 0,5 l nebo jej můžete zakoupit ve výhodném balení 5+1 zdarma.

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pokud se potřebujete účinně zbavit škůdců, ale nemáte živnostenské oprávnění, můžete k likvidaci zvolit insekticidní sprej KARAKILL

Proti kterým škůdcům lze Cimex-Out použít

Biocidní preparát Cimex-Out je vhodný k profesionálnímu hubení štěnic, much, komárů, rusů domácích, švábů, mravenců faraonů, rybenek domácích a mnoha dalších druhů. Létající hmyz přípravek eliminuje zhruba po 20–40 minutách, u lezoucího hmyzu se účinek dostaví zhruba po 1,5–4 hodinách.

Jedinečné vlastnosti insekticidu Cimex-Out

 • profesionální přípravek
 • vysoká koncentrace účinných látek
 • nenáročná příprava užitkové kapaliny
 • efektivní proti drtivé většině škůdců
 • rychlý nástup účinku
 • 1 litr pracovní kapaliny vystačí na postřik až 20 m2

Kde lze přípravek Cimex-Out aplikovat

Insekticid Cimex-Out může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, továrenských, skladovacích a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. 

Jak přípravek Cimex-Out využít při hubení hmyzu

Aplikaci přípravku Cimex-Out můžete provést pomocí většiny typů postřikovačů určených k použití v uzavřených prostorách. Správnou volbou tak bude např. GLORIA ProControl 100 nebo ruční postřikovač MESTO PROFI PLUS. Chcete-li dosáhnout žádoucího účinku, věnujte zvýšenou pozornost správné přípravě užitkové kapaliny a veškerým bezpečnostním opatřením.  Základním pravidlem správného provedení zákroku je důkladné pokrytí povrchu účinnou látkou. Postříkat doporučujeme maximálně ⅓ povrchu.

Při hubení lezoucího hmyzu (rus domácí, šváb obecný apod.) berze v potaz typické oblasti jejich hnízdění. Těmi bývají nejčastěji kouty stěn a podlah, škvíry, štěrbiny, prostupy trubek a kabelů, okolí lišt, tapet a obložení, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytku, obrazů a digestoře.

V případě hubení much je nutné postřikovat plochy, na kterých se mouchy zdržují nejraději. Patří mezi ně prosluněné části zdí, okolí oken, svítidel, nosné sloupy, přepážky či místa odkládání odpadků.

Doporučovaná koncentrace užitkové kapaliny činí 1 % – na 100 ml produktu Cimex-Out proto přidejte 10 l vody. V případě eliminace štěnic zvyšte koncentraci na 2 %. Dávka účinné látky na 10 l vody se tak zvýší na 200 ml. 1 litr vytvořené pracovní kapaliny vám vystačí na ošetření zhruba 20 m2 povrchu. Pamatujte, že jsou štěnice velice odolným hmyzem, jehož hubení je velice náročné. Neváhejte proto číst náš blog, kde se mimo jiné podrobněji zabýváme poznáním, prevencí a likvidací štěnic.

Složení insekticidního přípravku Cimex-Out

1 litr preparátu Cimex-Out obsahuje následující množství biologicky účinných látek:

 • 17% chlorfenapyru (sloučenina ze skupiny karbonitrylů)
 • 3% alfa-cypermethrinu (sloučenina ze skupiny pyrethroidů)

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Preparát Cimex-Out je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji, nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných a dětí
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ.

Signální slovo: Varování

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H331 Toxický při vdechování.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
P261 - Zamezte vdechování plynu / mlhy / par.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě polití okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0037 Profesionální produkt

Reziduální insekticid Fendona 6 SC

Účinný reziduální insekticid ve formě suspenzního koncentrátu proti roztočům, moučným…

1 611 Kč
KRE0138 Profesionální produkt

Insekticid Mythic 10 SC + reziduální insekticid Fendona Pack ( 3 × 0,5 l + 1 × 0,5 l)

K tomuto výhodnému balení 3x0,5 l přípravku Mythic 10 SC obrdžíte zdarma přípravek…

5 929 Kč
KRE0171 Profesionální produkt

Insekticid K-Othrine 25 SC 1 l

Stabilizovaná vodní suspenze insekticidního přípravku pro profesionální použití určeného…

2 795 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 570 Kč

Naposledy navštívené produkty

000505.0000

Výkonný tlakový postřikovač Gloria 505 T – 5 l

Tlakový postřikovač z korozivzdorné ušlechtilé oceli zajišťuje velmi dlouhou životnost…

5 889 Kč
3275P Novinka

Ruční tlakový postřikovač Mesto Profi Plus – 5 l

dokonalá kvalita zpracování profesionální čerpadlo s kovovým táhlem pístu stabilní…

3 190 Kč
3585P Sleva -5% Novinka

Ruční tlakový postřikovač Mesto Ferrox Plus – 10 l

odolná ocelová nádrž vystříká celý objem na dvě natlakování stabilní základna držák…

6 489 Kč 6 165 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.