Insekticid CIMEX-OUT, Akce 5 + 1 ZDARMA

Profesionální produkt Insekticid CIMEX-OUT, Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid CIMEX-OUT, Akce 5 + 1 ZDARMA

Profesionální přípravek ve formě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou. Insekticidní preparát Cimex-Out je určen k hubení létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a ochraně potravin. Díky kombinaci kontaktního a požerového účinku zajistí efektivní likvidaci drtivé většiny škůdců. Cimex-Out je dostupný ve výhodném akci 5+1 zdarma nebo jej můžete zakoupit ve v jednotlivém balení o objemu 0,5 l.

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním nebo firmám. V nákupním košíku proto nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pro účinné hubení škůdců bez živnostenského oprávnění doporučujeme zakoupit např. univerzální insekticid KARAKILL ve spreji.

Proti kterým škůdcům lze Cimex-Out použít

Insekticid Cimex-Out je ideální volbou k profesionálnímu hubení mravenců faraonů, much, komárů, švábůrusů domácích, štěnic, rybenek domácích a mnoha dalších škůdců. Létající hmyz přípravek dokáže eliminovat již po 20–40 minutách, u lezoucího hmyzu se účinek dostaví zhruba po 1,5–4 hodinách.

Jedinečné vlastnosti insekticidu Cimex-Out

 • velmi efektivní přípravek
 • určen k profesionálnímu hubení škůdců
 • snadná a rychlá příprava užitkové kapaliny
 • rychlý nástup účinku
 • bezkonkurenční koncentrace účinných látek
 • 1 litr pracovní kapaliny vystačí na postřik až 20 m2

Kde lze přípravek Cimex-Out aplikovat

Vysoce účinný biocidní preparát Cimex–Out můžete využít v obytných, veřejných, skladovacích, továrenských, kancelářských a zemědělských prostorách. Za přísného dodržování bezpečnostních opatření lze kromě lůžkových oddělení aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách.

Jak přípravek Cimex-Out využít při hubení hmyzu

Insekticidní přípravek Cimex-Out lze aplikovat pomocí většiny typů postřikovačů určených k použití v uzavřených prostorách. Vybrat si u nás můžete např. tlakový postřikovač PROFILINE. Pro dosažení kýženého výsledku dbejte na náležitou přípravu užitkové kapaliny a veškěre bezpečnostní pokyny. Nejdůležitější fází celého procesu je důkladné nanesení účinné látky na vámi zvolený povrch. Přípravek doporučujeme nanést na maximálně ¹⁄3 povrchu.

V případě hubení lezoucího hmyzu (rus domácí, šváb obecný apod.) věnujte zvýšenou pozornost oblastem, ve kterých hnízdí. Řadíme mezi ně například kouty stěn a podlah, štěrbiny, prostupy trubek a kabelů, okolí lišt, tapet a obložení, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytku, obrazů a digestoře.

Při hubení much se zaměřte zejména na prosluněné části zdí, okolí okensvítidel, nosné sloupy, přepážky či místa odkládání odpadků.

Doporučovaná koncentrace užitkové kapaliny činí 1 % – na 100 ml produktu Cimex-Out proto přidejte 10 l vody. Budete-li eliminovat štěnice, zvyšte koncentraci na 2 %. Množství účinné látky na 10 l vody se tak zvýší na 200 ml. S 1 litrem vytvořené pracovní kapaliny byste měli být schopni ošetřit zhruba 20 m2 povrchu. Nezapomeňte, že štěnice patří k velice odolným druhům a jejich hubení je velice náročné. Neváhejte proto navštívit náš blog, kde se podrobněji zabýváme poznáním, prevencí a likvidací štěnic.

Složení insekticidního přípravku Cimex-Out

1 litr preparátu Cimex-Out je tvořen následujícími účinnými látkami:

 • 17% chlorfenapyru (sloučenina ze skupiny karbonitrylů)
 • 3% alfa-cypermethrinu (sloučenina ze skupiny pyrethroidů)

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Preparát Cimex-Out je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. 

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji, nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných a dětí
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ.

Signální slovo: Varování

H301 Toxický při požití.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H331 Toxický při vdechování.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
P261 - Zamezte vdechování plynu / mlhy / par.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě polití okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid CIMEX-OUT, Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

KAFAR 600 EC 1l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 243 Kč

Nátěrový postřikovač-Spray & Paint

Nádrž postřikovače ze stabilního plastu s popruhem. Vysoce jakostní vitónové těsnění.…

998 Kč
Novinka

Zádový postřikovač 425 Classic - 15L

tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům dlouhá hadice pro široký rádius záběru …

3 086 Kč

Sada těsnění kompl. (3237FP, 3275PP, 3270PP, 3275P, 3270P)

Sada těsnění kompl. Pro MESTO postřikovače - 3237FP, 3275PP, 3270PP, 3275P, 3270P

540 Kč

Naposledy navštívené produkty

Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč
Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

837 Kč
Doporučujeme

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

30 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.