Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Profesionální produkt Doporučujeme Novinka Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Popis výrobku KAFAR 600 EC 1l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k hubení lezoucího a létajícího hmyzu v sanitární hygieně. Zvlášť efektivní je v boji proti štěnicím, švábovitému hmyzu (rus domácí, šváb obecný, šváb hnědopásý, šváb americký, šváb australský) a mouchám. Jde o inovativní preparát s kontaktním a požerovým účinkem. Dostupný v balení 1 l.

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nedisponujete živnostenským oprávněním? K hubení škůdců můžete použít také neprofesionální, zato stále velmi účinné prostředky. Vhodnou alternativou tak může být např. insekticidní sprej KARAKILL proti štěnicím nebo insekticid KARAKILL proti rusům a švábům

Proč zvolit právě Kafar 600 EC

 • spolehlivě eliminuje sebeodolnější škůdce
 • vysoká koncentrace biologicky účinných látek
 • vhodný k ošetření vnitřních prostor
 • profesionální produkt
 • variablilní využití

Kde lze přípravek aplikovat

Kafar může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, továrenských, skladovacích, zemědělských či chovatelských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze využít také v nemocnicích či mateřských školách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření. 

Jak Kafar používat na likvidaci štěnic, švábů a much

Jelikož je přípravek ve formě koncentrátu, před použitím musí být smíchán s vodou. Vytvořenou emulzi můžete aplikovat za pomoci většiny typů postřikovačů určených pro hubení hmyzu v uzavřených místnostech. Konkrétně můžeme vřele doporučit například tlakový postřikovač GLORIA Prima 5 Comfort nebo ruční postřikovač SOLO CleanLine. Základním pravidlem úspěšného zásahu je důkladné pokrytí povrchu insekticidní kapalinou (než začne odkapávat). Preparát naneste nejvýše na 1/3 plochy místnosti.

10 kroků k úspěšné aplikaci přípravku Kafar

 1. Dle druhu škůdce a metody ošetření určete potřebné množství přípravku.

 2. Obsah lahve dobře protřepejte. 

 3. Odměřené množství přípravku nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. 

 4. Vše řádně promíchejte. 

 5. Prázdný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače. 

 6. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze. 

 7. Následně proveďte zákrok.

 8. Po ošetření pečlivě umyjte vybavení. 

 9. Zbytek nespotřebované užitkové kapaliny rozřeďte vodou a za pomoci ochranných prostředků jej aplikujte na dříve postříkané povrchy. 

 10. Vodu použitou k mytí vybavení můžete na dříve postříkané povrchy nanést také.

Doporučené koncentrace

Pro hubení much, komárů, švábů a blech zvolte koncentraci 1 %. Na 10 l vody tak budete potřebovat 100 ml přípravku. K ošetření 20 m2 budete potřebovat 1 litr pracovního roztoku. V případě hubení štěnic zvyšte koncentraci na 2 %. Na 100 ml přípravku tak použijete poloviční objem vody. 2% koncentrace je vhodná také k použití na absorpčních, savých a znečištěných podkladech.

Plánujete-li aplikaci ve velké místnosti, na povrchu nerovném, absorpčním či s početnými štěrbinami a zákoutími, doporučujeme zvolit jednu z následujících metod zamlžování:

 • zamlžování za studena (ULV): 250 ml přípravku Kafar 600 EC přidejte do 3 litrů nosiče ASPERFOG a zřeďte vodou do 10 litrů. Vytvořenou směs následně aplikujte pomocí generátoru studených mlh.
 • zamlžování „horkou mlhou”: 250 ml přípravku Kafar 600 EC přidejte do 1,5 litru nosiče ASPERFOG a zřeďte vodou do 5 litrů.

Dávka 250 ml přípravku použitá při zamlžování stačí pro ošetření místnosti o objemu 500 m3. Po provedení zásahu počkejte, dokud mlha úplně neopadne a následně větrejte místnost po dobu alespoň dvou hodin.

Jak postupovat při likvidaci konkrétního škůdce

ŠTĚNICE DOMÁCÍ – lokalizujte místa výskytu štěnic, zkontrolujte zadní strany obrazů, nábytku, ohyby čalouněných materiálů křesel, sedaček a veškeré spáry a štěrbiny, které mohou být úkrytem pro hmyz – více se o štěnicích a jejich likvidaci dočtete na našem blogu

MOUCHA OBECNÁ – postříkejte povrchy, na kterých se mouchy vyskytují nejčastěji, zejména části stěn vystavené slunečnímu záření, okolí oken, lamp, nosné sloupy, přepážky a místa skladování odpadů 

ŠVÁBOVITÝ HMYZ (rus domácí, šváb obecný) – zvláštní pozornost věnujte jejich hnízdům, nejčastěji obývají spáry, štěrbiny, hrany stěn a podlah, průchody potrubí a kabeláží, místa za podlahovými lištami, tapetami a podlahovými krytinami, vanami, dřezovými skříňkami, zadní části nábytku, obrazů a okapů

Složení insekticidního přípravku Kafar 600 EC

1 litr přípravku Kafar obsahuje následující účinné látky:

 • 400 g permethrin (sloučenina ze skupiny pyrethroidů),
 • 100 g cypermethrin (sloučenina ze skupiny pyrethroidů)
 • 100 g PBO (synergent)

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji, nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti dětí, nemocných a osob s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

První pomoc

Zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Oči vyplachujte velkým množstvím vody alespoň po dobu 15 minut a držte široce otevřené oči. Kontaktujte očního lékaře.

Styk s kůží: Lokální kontaminace kůže, zvláště jemných oblastí, např. tváře, může vyvolat svědění nebo znecitlivění. Zasažené místo ihned omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Jestliže se objeví jakékoliv podráždění, kontaktujte lékaře.

Nadýchání: Osobu s příznaky otravy umístěte na dobře větrané místo nebo čerstvý vzduch. Zabraňte možnému ochlazení organizmu.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře.

POZOR! Osobě v bezvědomí nic nepodávejte orálně a nevyvolávejte zvracení.V případě otravy je pozorována: nervozita, alergické symptomy, úzkostné poruchy, brnění během dotyku, ataxie, křeče/záchvaty. 

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnostní:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecně:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce:

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P302 + P352 PŘI STYKU Z KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skladování:

P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 – 30ºC.

Odstraňování:

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0138 Profesionální produkt

Insekticid Mythic 10 SC + reziduální insekticid Fendona Pack ( 3 × 0,5 l + 1 × 0,5 l)

K tomuto výhodnému balení 3x0,5 l přípravku Mythic 10 SC obrdžíte zdarma přípravek…

5 929 Kč
KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 408 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč

Naposledy navštívené produkty

000407.0000

Ruční tlakový postřikovač Gloria 405 TKS Profiline – 5 l

Výkonný tlakový postřikovač Profiline je flexibilní pomocník určený pro profesionální…

6 389 Kč
000091.0000

Tlakový zahradní postřikovač Gloria Prima 5 Comfort na plevel – 5 l

Tlakový postřikovač GLORIA Prima 5 Comfort s nádrží o objemu 5l je určen především pro…

1 089 Kč
45802 Sleva -5% Novinka

Tlakový postřikovač Solo 458 – 11 l

profesionální čerpadlo tlustostěnná nádrž robustní odolné provedení možnost využití řady…

1 889 Kč 1 794 Kč
30505 Sleva -5% Novinka

Ruční postřikovač Solo CleanLine 305A (FKM) – 5 l

Velké pístové čerpadlo Široké plnící hrdlo a víko nádrže, které lze rychle zašroubovat a…

1 790 Kč 1 700 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.