Sprej Atak proti štěnicím a švábům 400 ml / R

Popis výrobku ATAK - Sprej proti štěnicím a švábům 400ml/R

Účinný prostředek k hubení lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Biocidní preparát ATAK - sprej proti štěnicím a švábům účinkuje až 3 měsíce a je díky praktickému balení připraven k okamžitému použití. Zbavte se škůdců rychle a bez pomoci nákladných profesionálních společností. Přípravek ATAK - sprej proti štěnicím a švábům představuje jednoduché a finančně nenáročné řešení.

Při likvidaci mohou přijít vhod také lepové pasti k odchytu švábů či lepové monitorovací pasti k detekci štěnic. Patříte-li navíc mezi osoby či firmy s živnostenským oprávněním, můžete k likvidaci štěnic využít profesionálních přípravků. Vhodnou profesionální alternativou k přípravku ATAK - sprej proti štěnicím a švábům může být například insekticid Kafar 600 EC

Které škůdce dokážete s přípravkem ATAK - sprej proti štěnicím a švábům zlikvidovat?

S biocidním sprejem ATAK dokážete rychle a efektivně zlikvidovat nejen šváby a štěnice, ale i jiné druhy lezoucího hmyzu. Přípravek je dále účinný například proti mravencům, pavoukům, rybenkám, blechám, rusům a mnoha dalším druhům. ATAK - sprej proti štěnicím a švábům je velice variabilním preparátem, který vám pomůže vyhrát boj proti nejednomu škůdci. 

Kde lze insekticidní přípravek aplikovat?

Ať už se s výskytem škůdců potýkáte v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových či zemědělských prostorách, na přípravek ATAK - sprej proti štěnicím a švábům se můžete spolehnout. V mateřských školách a nemocnicích lze zákrok pomocí biocidní sady provést také, je přitom ale více než kde jinde nutné přísně dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Výjimkou jsou pouze lůžková oddělení, kde se zákroky pomocí biocidních přípravků nedoporučují.

Přední vlastnosti insekticidu ATAK - sprej proti štěnicím a švábům

 • zaručuje rychlou a efektivní likvidaci štěnic a švábů 
 • díky praktickému balení ve spreji se jednoduše aplikuje 
 • působí až 3 měsíce
 • představuje správnou volbu pro zákroky ve vnitřních prostorách
 • je připraven k okamžitému použití
 • finančně nenáročná metoda eliminace škůdců

Jak pomocí přípravku ATAK - sprej proti štěnicím a švábům hubit škůdce?

 • před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku
 • lokalizujte místa, ve kterých se shromažďují štěnice, švábi nebo jiný škodlivý hmyz (zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek a všechny praskliny a trhliny, ve kterých se škůdci mohou skrývat)
 • nádobu s přípravkem před aplikací protřepejte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy a ze vzdálenosti 20–30 cm proveďte zásah
 • na 1 m2 aplikujte 50 ml přípravku – celé balení (400 ml) by vám tak mělo vystačit na ošetření 8 m2
 • po zákroku ošetřené místnosti vyvětrejte
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel – na ostatních plochách přípravek může zůstat
 • na biocidní účinek vyčkejte zhruba 6–12 hodin, následně bude působit po dobu 2–3 měsíců
 • abyste docílili prodloužené účinnosti, předejděte mechanickému odstranění preparátu z povrchu (setření, opláchnutí)

POZOR na vysoké teploty! Při teplotě 25 °C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Aplikaci proto doporučujeme provádět v místnostech při teplotě max. do 24 °C. 

Složení insekticidního spreje ATAK:

1 litr přípravku obsahuje 2,5 g účinné látky cifenotrin neboli 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enylo)cyklopropankarboxylan.alfa.-kyjano- 3-fenoxybenzylu.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • dezinsekční zákrok v žádném případě neprovádějte za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen
 • přípravek skladujte v zastíněných místech
 • zabraňte promrznutí přípravku 
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji – nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.                                                    

První pomoc

Zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Styk s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře. Pozor! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny, jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení. 

Sprej Atak proti štěnicím a švábům 400 ml / R

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

212 Kč
KRE0141

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill – Stop domácímu hmyzu

Rychle účinkující insekticidní preparát (nejen) proti rusům a švábům. Při sanitární…

212 Kč
KRE0142 Doporučujeme

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

212 Kč
8408

Set elektrického ohradníku Chytrá Farma - RF zdroj 15 J, ovladač - WiFi Gateway - Monitor MX10 ZDARMA

Set chytrého elektrického ohradníku Moderní Chytré Farmy fencee určený pro připojení na…

16 999 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0071

Lepová past Pagoda na šváby a rusy s atraktantem – 15 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě slouží k odchytu švábů a rusů. Poskytuje také…

303 Kč
KRE0072

Lepová past na šváby a rusy s atraktantem trojdílná (tři ks v jednom pásu) – 30 ks

Lepová past na šváby a rusy s atraktantem v tabletě zajišťuje kontrolu nad koloniemi…

242 Kč
KRE0198 Doporučujeme Novinka

Lepová monitorovací past na štěnice s atraktantem – 5 ks

Lepová monitorovací past s atraktantem určena k detekci štěnic. Past je určena k…

333 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.