Insekticid Teenox 500 g (granulát) k hubení hmyzu

Profesionální produkt Doporučujeme Novinka Insekticid Teenox 500 g (granulát) k hubení hmyzu

Popis výrobku Teenox 500g

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Přípravek ve formě ve formě vodou rozpustných granulí pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

• Azamethiphos – organofosfát schválený v EU
• účinný u hmyzu: čmelíci, potemníci, štěnice, švábi, blechy, mravenci, mouchy, komáři atd.
• aplikace nízkotlakým postřikovačem umožňujícím rovnoměrný postřik
• rychlý insekticidní účinek
• inhibitor cholinesterázy
• riziko vzniku rezistence je velmi nízké
• účinkuje i na hmyz s rezistencí na pyrethroidy

Insekticid ve formě dispergovatelného granulátu (WG)
Účinná látka: 50 % hm. AZAMETHIPHOS
(CAS 35575-96-3)
Biocid TP 18 (insekticid).

Údaje o nebezpečnostní:

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H331 - Toxický při vdechování.

H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.

H370 - Způsobuje poškození orgánů (nervový systém).

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Obecně:

P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

Prevence:

P260 - Nevdechujte prach, aerosoly.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobřevětraných prostorách.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

Reakce:

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

Insekticid Teenox 500 g (granulát) k hubení hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0083 Profesionální produkt

Insekticid Mythic 10 SC proti hmyzu

Insekticid se širokým spektrem účinnosti a velmi dobrou residuální aktivitou, k hubení…

2 009 Kč
KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 408 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 570 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 408 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 570 Kč
KRE0287 Doporučujeme Novinka

Přípravek Provecta 1 l proti hmyzu

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na…

3 376 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.