Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Profesionální produkt Doporučujeme Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Popis výrobku Insekticid ASPERMET 200 EC 1l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou k postřiku nebo směsi s olejem k aerosolování. Jde o preparát s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu. Aspermet využijete nejen při sanitární hygieně, ale i k hubení skladištních škůdců (hmyzu) ohrožujících potraviny. 

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Vhodnou alternativou, kterou můžete zakoupit nezávisle na živnostenském oprávnění, je kupříkladu ATAK - sada proti klíšťatům a komárům.

Proti kterým škůdcům lze Aspermet 200 EC použít

Aspermet je vysoce účinný v boji proti mouchám, komárům, klíšťatům, rusům, švábům, štěnicím, mravencům faraonům, rybenkám a mnoha dalším druhům. Správnou volbou bude také při hubení škodlivého hmyzu, jakým je například pilous černý, mol obilní nebo zavíječ moučný

Proč právě insekticid Aspermet 200 EC 

 • spolehlivá ochrana proti drtivé většině škůdců
 • variabilní využití
 • vysoká koncentrace účinných látek
 • dlouhodobý efekt
 • 1 litr preparátu vystačí na plochu až 500 m2

Kde lze přípravek Aspermet 200 EC aplikovat

Aspermet může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. 

Jak Aspermet 200 EC aplikovat

Přípravek je určen k aplikaci v místnostech i venkovním prostředí. Chcete-li dosáhnout kýženého účinku, věnujte zvýšenou pozornost správné přípravě užitkové kapaliny a veškerým bezpečnostním opatřením.  

10 kroků k účinné aplikaci přípravku Aspermet 200 EC

 1. Dle druhu škůdce a metody ošetření určete potřebné množství přípravku.

 2. Obsah lahve dobře protřepejte.

 3. Odměřené množství přípravku nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou.

 4. Vše řádně promíchejte.

 5. Prázdný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače.

 6. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze.

 7. Následně proveďte zákrok.

 8. Po ošetření pečlivě umyjte vybavení.

 9. Zbytek nespotřebované užitkové kapaliny rozřeďte vodou a za pomoci ochranných prostředků jej aplikujte na dříve postříkané povrchy.

 10. Vodu použitou k mytí vybavení můžete na dříve postříkané povrchy nanést také.

Nezapomeňte, že doba působení přípravku Aspermet je závislá na kvalitě provedeného zákroku, druhu postřikované plochy, teplotě, vlhkosti, prašnosti a mnoha dalších faktorech. Pro dlouhotrvající efekt ošetřenou plochu po zákroku neumývejte a neutírejte. Pozor dejte také na ošetření ploch bílených vápnem – přípravek na nich rychle podléhá deaktivaci.

Likvidace hmyzu v místnostech

Ošetření může být provedeno pomocí většiny typů postřikovačů používaných k hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Velice doporučujeme například elektrický ULV rosič SM Bure nebo ruční postřikovač MESTO PROFI PLUS. Základním pravidlem správné aplikace je pečlivé pokrytí ošetřovaných ploch kapalinou (do začátku jejího minimálního stékání). Preparát aplikujte nejvýše na 1/3 plochy místnosti.

 • metoda postřiku
  Doporučená koncentrace je 2 %. Na 200 mililitrů přípravku tak budete potřebovat 10 litrů vody. 1 litr pracovní kapaliny vám vystačí na ošetření plochy zhruba 20 m2.
 • aerosolování
  Zákrok proveďte pomocí aerosolových vyvíječů v dávce 150 mililitrů preparátu na 1,3 litru bezvonného vazelínového oleje na 1000 m2  dezinsekované plochy.

Při hubení lezoucího hmyzu (rus domácí, šváb obecný apod.) věnujte zvláštní pozornost oblastem jejich hnízdění. Těmi bývají nejčastěji kouty stěn a podlah, škvíry, štěrbiny, prostupy trubek a kabelů, okolí lišt, tapet a obložení, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytku, obrazů a digestoře.

V případě hubení much je nutné postřikovat plochy, na kterých se mouchy zdržují nejraději. Patří mezi ně prosluněné části zdí, okolí oken, svítidel, nosné sloupy, přepážky či místa odkládání odpadků.

Likvidace hmyzu ve venkovním prostředí

Zákrok je nutno provést rovnoměrně na celé ploše určené k dezinsekci za teplého a bezvětrného odpoledne, během něhož se neočekávají dešťové srážky. Vyhýbejte se provádění zásahu při extrémně vysokých teplotách, které mohou vést ke snížení účinnosti působení aktivní látky.

Při venkovním hubení komárů si můžete vybrat z metody ULV neboli tzv. „studené mlhy” a zákroku „horkou mlhou”.

 • studená mlha
  Zhotovte 5% vodní roztok přípravku Aspermet 200 EC. Na 500 ml přípravku budete potřebovat 10 l vody. Část vody použité pro přípravu roztoku se doporučuje nahradit nosičem používaným pro zákroky ULV, který zlepšuje účinnost „studené mlhy“. Pro postřik plochy 1 ha vystačí 10 litrů pracovní kapaliny.
 • horká mlha
  Pro výrobu pracovní kapaliny vodou zřeďte 0,5 litru přípravku Aspermet 200 EC a 0,5–1,5 litru nosiče. Celkově byste měli získat 5 litrů pracovní kapaliny. Takto připravený preparát vystačí k zamlžení 1 ha plochy.

Další alternativou je metoda postřiku, která je účinná nejen proti komárům, ale i klíšťatům. Doporučená koncentrace je 1 %. Na 10 litrů vody tak využijete 100 mililitrů přípravku. Následně je roztok Aspermetu potřeba důkladně promíchat. 1 litr pracovního roztoku vystačí zhruba na 20 m2 plochy

Složení

Jeden litr přípravku obsahuje 200 g účinné látky permethrin m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných a dětí
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnostní:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 

P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C, zabraňte promrznutí přípravku.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě polití okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Upozornění:

Aspermet je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je toxický pro vodní organismy. V případě rozlití kontaminované místo zasypte pískem nebo sorpčním materiálem a všechno seberte do těsné nádoby popsané spolu s návodem na zneškodňování dle místních předpisů. Zamezte pronikání přípravku do kanalizace, příkopů či vodních toků. 

Prošlé, nepoužité zbytky přípravku předejte odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

 

Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0136

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 100+100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je…

448 Kč
KRE0137

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 50+50ml

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl…

266 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč
KRE0296

Biocid Atak DeltaCaps 50 CS na hubení hmyzu – 50 ml

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu  v interiérech ve formě koncenrátu nebo rozprašovače…

272 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0003

Pomocný přípravek Asperfog 5 l na aerosolování

Pomocný přípravek při vytváření aerosolové mlhy. Usnadňuje tvorbu aerosolové mlhy…

895 Kč
KRE0050

Pomocný přípravek Grassfil 1 l

Víceúčelový adjuvant (pomocný přípravek) ve formě kapaliny pro tvorbu vodní emulze.…

629 Kč
SM4000 Doporučujeme Sleva -5%

Elektrický ULV fogger / rosič a foukač SM Bure

ULV rosič ověnčený patenty umožňuje aplikaci široké škály postřiků - insekticidů,…

15 385 Kč 14 616 Kč
3270P Sleva -5% Novinka

Ruční tlakový postřikovač Mesto Profi Plus – 10 l

dokonalá kvalita zpracování profesionální čerpadlo s kovovým táhlem pístu stabilní…

3 490 Kč 3 315 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.