Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 750ml

Popis výrobku Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 750ml

Efektivní přípravek pro bezpečné hubení vos a sršňů. Insekticid PROPAL HERKULES S MAX dokáže zlikvidovat nejen vosy a sršně, ale i další lezoucí hmyz. Velkou výhodou je balení ve spreji, díky kterému budete schopni preparát aplikovat přímo do hnízd – a to i ze vzdálenosti několika metrů. Přípravek působí kontaktně a vysoká koncentrace účinných látek zajišťuje efekt okamžitého usmrcení škůdce neboli knock down effect

Preparát PROPAL HERKULES S MAX je kromě balení o objemu 750 ml dostupný také ve verzi 300 ml, nebo v akci 5+1 zdarma (6 ×300 ml). Pro osoby a firmy s živnostenským oprávněním nabízíme k hubení létajícího a lezoucího hmyzu také profesionální přípravky. Po zadání vašeho IČ v nákupním košíku si můžete zakoupit např. insekticidy Kafar 600 EC nebo Aspermet 200 EC

S jakými dalšími škůdci si insekticid PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) poradí

S insekticidem PROPAL HERKULES S MAX dokážete úspěšně zlikvidovat nejen vosy a sršně. Preparát vám může být dále nápomocen například v boji se šváby obecnými, rusy domácími, štěnicemi domácími, blechami obecnými, mravenci faraony a rybenkami domácími. Vhodnější volbou v případě hubení různého hmyzu je ale přípravek PROPAL HERKULES S. Máte-li problém s výskytem jiných škůdců než vos a sršňů, neváhejte si prohlédnout naše další specializované přípravky dle konkrétního škůdce

Výhody přípravku PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně)

 • zajišťuje efektivní zákrok proti vosám a sršňům
 • umožňuje jednoduchou aplikaci aerosolem
 • obsahuje speciální ventil a trysku poskytující extra silný proud přípravku
 • je vysoce koncentrovaný
 • lze použít v uzavřených prostorách
 • díky praktickému balení ve spreji lze zákrok provést bezpečně a pohodlně

Kde lze pomocí insekticidního preparátu hubit vosy a sršně

Preparát je určen k použití v snadno i těžce přístupných místech. Využít jej můžete v zemědělských, skladových, ale i obytných prostorách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních doporučení

Jak přípravek PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) použít k likvidaci škůdců

 • nádobu s přípravkem protřepte a sundejte ochranný klobouček
 • ústí výstupní trysky zasuňte do hnízda hmyzu
 • po aplikaci zhruba poloviny obsahu se okamžitě stáhněte na bezpečnou vzdálenost a následně vyprázdněte zbylou část nádoby ve směru rozdrážděného hmyzu vylétávajícího z vnitřku hnízda
 • zákrok provádějte při zachování maximální opatrnosti – s nasazenou celoobličejovou maskou s kapucí/včelařským kloboukem/kombinézou nebo alespoň s kompletním pracovním oděvem upnutým těsně kolem dlaní a kotníků, přičemž nohavice musejí být zapnuté na ochranné obuvi
 • při aplikaci mějte vždy nasazené gumové rukavice

Složení insekticidu Propal Herkules S

Přípravek obsahuje na 1 litr 10,2 g účinné látky cifenotrin (koncentrace 1,2 %) a 3,4 g účinné látky d-tetrametrin (koncentrace 0,4 %).

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 • zamezte styku s kůží, očima a oděvem 
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • neukládejte a nepoužívejte výrobek při teplotách nad 30 °C
 • zamezte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • v případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • v případě vylití zasypte kontaminované místo pískem nebo jiným sorpčním materiálem a vše seberte do těsné popsané nádoby spolu s návodem na zneškodnění dle místních předpisů
 • zamezte úniku přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod.
 • je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout,
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě kontaktu kůže a preparátu okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 750ml

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

837 Kč
Doporučujeme

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

30 Kč
Doporučujeme Novinka

4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu je účinnou volbou při boji s mravenci rodu…

941 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.